Obchodní podmínky

  1. Základní ustanovení

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Ing. Jan Krška, IČO  19623640, se sídlem  se sídlem Za Mostem 636/6, Brno, 617 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, 370200 - Magistrát města Brna jako prodávající (dále jen „Ing. Jan Krška“ nebo „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). 

  Další informace o Ing. Janu Krškovi jsou uvedeny na webové stránce www.kocarky-ruzovypanter.cz v sekci „O nás“.

  Kupujícím dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

  Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Ing. Janem Krškou nebo s ní jinak jedná.

  Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s Ing. Janem Krškou považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

  Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele obsažená v článku II VOP, Reklamační řádPodmínky ochrany osobních údajů a dokument Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky. 

  Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, které je v obchodní nabídce Ing. Jana Kršku, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Ing. Jana Kršku nebo smluvních partnerů Ing. Jana Kršku, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

  Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení faktury v elektronické podobě, s čímž Kupující souhlasí. Odkazy na uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce, popřípadě jsou dostupné po přihlášení se do uživatelského profilu Kupujícího v sekci Moje objednávky,. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě lze využít našeho kontaktního formuláře.

  1. Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele

  Ing. Jan Krška Kupujícímu spotřebiteli sděluje, že

  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Ing. Jan Krška si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
  2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Ing. Jana Kršku, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
  3. Ing. Jan Krška neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
  4. v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
  5. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Ing. Janem Krškou uváděny bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;
  6. Kupující spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
   1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
   2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
   3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

  přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Ing. Jana Kršku, na e-mailovou adresu Ing. Jana Kršku, sdělit osobně v prodejně Ing. Jana Kršku, sdělit prostřednictvím telefonátu, příp. registrovaný uživatel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách Ing. Jana Kršku

  1. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
   1. o poskytování služeb, které Ing. Jan Krška poskytla s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
   2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Ing. Jana Kršku a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
   3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
   4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
   6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
   7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
   8. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
  1. v případě odstoupení od smlouvy nese Kupující spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží Ing. Jan Krška, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
  2. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
  3. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Ing. Jana Kršku, přičemž registrovaní uživatelé Ing. Jana Kršku mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
  4. spotřebitel může uplatnit stížnost přes kontaktní formulář, příp. se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
  5. v případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude Ing. Jan Krška Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží Ing. Janem Krškou. Případný rozdíl mezi uhrazenou předběžnou cenou a kupní cenou bude Ing. Janem Krškou vrácen nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Ing. Jan Krška si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání, a to i opakovaně. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž Ing. Jan Krška vycházela v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že u Ing. Jana Kršku nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má Ing. Jan Krška právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.
  6. její kontaktní e-mailovou adresou je shop@kocarky-brno.cz. Ing. Jan Krška však doporučuje kontaktování prostřednictvím jejího kontaktního formuláře.
  7. Ing. Jan Krška tímto informuje Kupujícího, že zajišťuje bezplatný zpětný odběr určitých elektrozařízení, baterií a akumulátorů za podmínek stanovených na našich webových stránkách.

  III. Smlouva

  1. Uzavření smlouvy

  K vytvoření objednávky dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané zboží, službu či elektronický obsah do košíku a odešle objednávku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Ing. Jana Kršku, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo e mailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, může měnit jak požadované plnění v košíku, tak způsob dopravy i způsob úhrady. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl/zvolil. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím ze strany Ing. Jana Kršku, za případné chyby při přenosu dat Ing. Jan Krška nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Ing. Jan Krška neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný e mail.

  Aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Ing. Jana Kršku nalezna zákazník na www.kocarky-ruzovypanter.cz. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

  V případě, že si Kupující objedná v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 100.000,- Kč, bude po něm systémem Ing. Jana Kršku vyžadováno přihlášení do zákaznického profilu s tím, že z takto registrovaného profilu musela být v minulosti uzavřena alespoň jedna smlouva prostřednictvím e-shopu Ing. Jan Krška a tato smlouva nebyla ze strany Kupujícího předčasně ukončena. Nesplní-li Kupující výše uvedené podmínky, má Ing. Jan Krška právo jeho objednávku bez dalšího zrušit.

  Není-li uvedeno jinak, za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje podpis předávacího protokolu Kupujícím.

  Pokud je se zbožím poskytován jakýkoliv dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat Ing. Jana Kršku předem a sdělit jí, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodáno zboží bez tohoto dárku. Neučiní-li tak a převezme-li tento dárek, je Kupující v případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV, bodu 1. VOP povinen tento dárek vrátit. 

  Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

  1. Dodání předmětu koupě

  Kupní smlouvou se Ing. Jan Krška zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/ obsah převezme a zaplatí Ing. Janu Krškovi kupní cenu.

  Ing. Jan Krška si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.

  Ing. Jan Krška Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci/licenci v souladu se smlouvou.

  Ing. Jan Krška splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

  Má-li Ing. Jan Krška věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Ing. Jan Krška odevzdá věc Kupujícímu – spotřebiteli v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.

  Dodá-li Ing. Jan Krška větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

  Ing. Jan Krška odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

  Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Ing. Jan Krška věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Ing. Jan Krška věc pro přepravu.

  S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Ing. Jan Krška vyhrazuje právo odeslat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,- Kč, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, Ing. Jan Krška provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.

  1. Přechod nebezpečí škody

  Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

  Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Ing. Jan Krška způsobila porušením své povinnosti.

   

  Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen Ing. Jana Kršku bez zbytečného odkladu informovat.

  Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Ing. Jan Krška umožnila nakládat.

  Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Ing. Jan Krška škodu způsobila porušením své povinnosti.

  Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

  1. Odpovědnost Ing. Jana Kršku

  Ing. Jan Krška odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Ing. Jan Krška odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li toto ujednání, že má takové vlastnosti, které Ing. Jan Krška nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; se věc hodí k účelu, který pro její použití Ing. Jan Krška uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

  u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

  na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

  u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

  vyplývá-li to z povahy věci.

  U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

  Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých. U těchto dárků smí spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

  Podstatné porušení smlouvy

  Vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

  na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

  na odstranění vady opravou věci;

  na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo odstoupit od smlouvy

  Kupující sdělí Ing. Janu Krškovi, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Ing. Jana Kršku; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Ing. Jan Krška vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

  Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

  Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Ing. Jan Krška nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Ing. Jan Krška nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

  Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v takovém případě označeno následovně. 

  Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

  Má-li věc vadu, z níž je Ing. Jan Krška zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu

  1. Podstatné porušení smlouvy

  Vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

  na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

  na odstranění vady opravou věci;

  na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo odstoupit od smlouvy

  Kupující sdělí Ing. Janu Krškovi, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Ing. Jana Kršku; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Ing. Jan Krška vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

  Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

  Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Ing. Jan Krška nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Ing. Jan Krška nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  1. Nepodstatné porušení smlouvy

  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Ing. Jan Krška dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Ing. Jan Krška odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

  Neodstraní-li Ing. Jan Krška vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Ing. Jana Kršku.

  1. Porušení smlouvy obecně

  Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně). V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

  Při dodání nové věci vrátí Kupující Ing. Janu Krškovi na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

  Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

  1. Záruka za jakost

  Zárukou za jakost se Ing. Jan Krška zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

  Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Ing. Jan Krška, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu od Ing. Jana Kršku spolu s věcí či nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

  Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

  1. Zvláštní pravidla při koupi obuvi

  S ohledem na ekologické dopady, Ing. Jan Krška Kupujícím doporučuje, aby si v případě koupi obuvi důkladně změřili svou velikost a zamezili tak zbytečnému odstoupení od smlouvy.

  Dále Ing. Jan Krška doporučuje, aby si Kupující boty vyzkoušel ihned po jejich převzetí, a to v čisté ponožce, aby nedošlo k zásahu do zdravotní nezávadnosti obuvi.

  V případě odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem byla koupě obuvi, vrací Kupující obuv čistou, bez jakýchkoliv známek nošení a v originální krabici (jako by si Kupující obuv zkoušel v kamenném obchodě). V případě, že nejsou splněny podmínky dle předchozí věty (obuv je nošená, použitá, znečištěná nebo dokonce poškozená), má Ing. Jan Krška nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží. Kupující bere na vědomí, že nepřiměřené používání obuvi za účelem vyzkoušení může vést k výraznému snížení hodnoty zboží, a tedy k výraznému ponížení vrácené kupní ceny Kupujícímu o náhradu škody za toto snížení.

  1. Následný prodej zakoupené věci

  Pokud Kupující věc zakoupenou od Ing. Jana Kršku prodá, daruje či jinak převede do vlastnictví jiné osoby, tak je povinen o tom Ing. Jana Kršku informovat.

  Nebude-li o tom Kupující Ing. Jana Kršku informovat, považuje Ing. Jan Krška tohoto Kupujícího stále za vlastníka dané věci a za osobu, které náleží práva z vadného plnění.

  1. Zvláštní pravidla při koupi dárkových poukazů

  Ing. Jan Krška je pouze prodejcem poukazu. Poskytovatelem služeb a prodejcem zboží, coby plnění poskytnutého na základě uplatnění poukazu, je třetí osoba (poskytovatel). Pro využití plnění spojeného s poukazem se proto Kupující musí obrátit na příslušného poskytovatele a dojednat s ním podrobnosti poskytnutí konkrétní služby a/nebo převzetí konkrétního zboží. Po zakoupení poukazu obdrží Kupující unikátní kód poukazu na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém profilu, resp. adresu, kterou uvedl Kupující při dokončení procesu objednávky. Tím přejdou rizika spojená s tímto poukazem na Kupujícího. Tento unikátní kód sdělí Kupující poskytovateli před samotným poskytnutím služby a/nebo převzetím zboží. Poskytovatel ověří platnost kódu a bez zbytečného odkladu (nesjedná-li s Kupujícím jinak) poskytne Kupujícímu předmětnou službu a/nebo předá zboží. Poukaz se považuje za uplatněný v okamžiku, kdy poskytovatel zadá unikátní kód poukazu do informačního systému Ing. Jana Kršku (ověří jeho platnost). Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na koupi poukazu ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení poukazu, to neplatí, pokud v této lhůtě již poukaz uplatnil. V případě reklamace zboží a/nebo služby Ing. Jan Krška doporučuje Kupujícím obrátit se přednostně na poskytovatele, s ohledem na možnost rychlejšího vyřízení reklamace a možnost sjednat s poskytovatelem náhradní plnění týkající se konkrétní služby a/nebo zboží dle poukazu.

  1. Odstoupení od smlouvy

  Ing. Jan Krška Kupujícímu doporučuje, aby si před odstoupením od smlouvy, na věci kterém má své osobní věci, svoje osobní věci z věci odstranil.

  1. Odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem

  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

  kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

  smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

  smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

  Ing. Jan Krška umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak Ing. Jan Krška potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

  Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

  Ing. Jan Krška.cz - reklamace,

  Za Mostem 636/6
  617 00
  Brno

   

  Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Ing. Janu Krškovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Ing. Jana Kršku obdržel, a to na své náklady.

  Zboží by měl Kupující spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

  Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující spotřebitel dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

  Rozhodne-li se Kupující spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Ing. Jan Krška doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Ing. Jana Kršku spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda-li částka bude odebrána v hotovosti nebo zda-li bude čerpána ve formě Ing. Jan Krška Kreditu.

  Kupující spotřebitel odpovídá Ing. Janu Krškovi pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

  V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Ing. Jan Krška požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Ing. Jan Krška odmítnout peněžní prostředky proplatit.

  Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Ing. Jan Krška bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Náleží-li Ing. Janu Krškovi náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku Kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

  V případě, že má Kupující spotřebitel úplnou registraci (vyplněné jméno, příjmení, adresu a kontaktní email v zákaznickém profilu na Ing. Jan Krška.cz), může mu Ing. Jan Krška na jeho žádost vrátit přijaté peněžení prostředky vyjma nákladů na dodání zboží ve formě speciálních dárkových poukazů (Ing. Jan Krška Kredit), které lze využít dle podmínek služby Ing. Jan Krška Kredit.

  Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, Ing. Jan Krška není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí Kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Ing. Janu Krškovi odeslal. Kupující spotřebitel je povinen vrátit Ing. Janu Krškovi zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů.

  Kupující spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Ing. Janem Krškou a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Ing. Jan Krška právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

  1. Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

  Kupujícímu podnikateli může být ze strany Ing. Jana Kršku umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč, není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec.

  Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

  Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující podnikatel bere na vědomí, že Ing. Jan Krška si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Ing. Janu Krškovi vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

  Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje bude započtena na vracenou kupní cenu Kupujícímu podnikateli.

  Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

  použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

  způsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo

  prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti a Ing. Jan Krška umožní Kupujícímu podnikateli odstoupit od smlouvy, vrátí Kupující Ing. Janu Krškovi, co ještě vrátit může, a dá Ing. Janu Krškovi náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

  neoznámil-li Kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

  Z důvodu ochrany práv Kupujícího podnikatele je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce Ing. Jana Kršku, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce www.kocarky-ruzovypanter.cz a prokáže se občanským průkazem.

  1. Odstoupení od smlouvy Ing. Janem Krškou v případě chyby v ceně zboží

  Mimo případů stanovených zákonem je Ing. Jan Krška oprávněna odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

  Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Ing. Janem Krškou tím, že Ing. Jan Krška Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

  Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Ing. Jana Kršku.

  1. Bezpečnost a ochrana informací

  Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Ing. Jana Kršku se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.

  1. Provozní doba

  Objednávky přes internetový obchod Ing. Jana Kršku: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

  V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Ing. Jan Krška nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby e-shopu.

  Provozní doba prodejen Ing. Jan Krška je uvedena na webu Ing. Jana Kršku a může se měnit.

  VII. Ceny

  Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.kocarky-ruzovypanter.cz jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku.

  Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího.

  Pokud Ing. Jan Krška vykoupila zboží od neplátce DPH a nabízí je v kategorii použito, zánovní nebo rozbaleno, je cena zboží vyčíslena bez DPH v souladu s ust. § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku.

  Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

  Akční ceny platí do vyprodání zásob Ing. Jan Krška či při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve.

  Původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží/službu/ (dále jen “Zboží”) Ing. Jan Krška nabízela na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného Zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně jako např. slevové kódy). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je Zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dní.

  Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Ing. Janem Krškou a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Ing. Jana Kršku či pochybení personálu Ing. Jana Kršku. V takovém případě je Ing. Jan Krška oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž Ing. Jan Krška Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

  cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);

  u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;

  sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev.

  Ing. Jan Krška upozorňuje, že informační systém Ing. Jana Kršku uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat Ing. Jana Kršku a informaci o správnosti ceny si ověřit.

  Ing. Jan Krška si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití mj. osobních údajů, IČO/DIČ údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

  Dále si Ing. Jan Krška vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy:

  slevový poukaz je použit na jiné zboží, než pro které byl určen;

  slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;

  slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;

  Ing. Jan Krška zjistí, že slevový poukaz již byl použit.

  Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je Ing. Jan Krška oprávněna požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

  VIII. Objednávání

  Objednávat je možno následujícími způsoby:

  prostřednictvím elektronického obchodu Ing. Jana Kršku (dále jen „e-shop“);

  elektronickou poštou na adrese www.Ing. Jan Krška.cz/kontakt;

  osobně v provozovnách Ing. Jana Kršku;

  faxem;

  telefonicky.

  Objednávky přímo na některé z našich poboček lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby této pobočky. Veškeré telefonické objednávky zboží je možné realizovat přes call centrum Ing. Jan Krška v provozní době call centra.

  Ing. Jan Krška doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na Ing. Jan Krška. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

  Kupující bude o předpokládaném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku. Kupující bere na vědomí, že předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech Ing. Jana Kršku a /nebo jejích dopravců, o čemž bude Ing. Jan Krška Kupujícího neprodleně informovat.

  1. Platební podmínky

  Ing. Jan Krška akceptuje tyto platební metody. Konkrétní podmínky použití platební metody jsou popsány v odkazu.

  Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Ing. Jana Kršku, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

  Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit po odeslání objednávky.

  Ing. Jan Krška si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

  Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  V případě platby platební kartou na pobočce je Kupující povinen zakrýt údaje na své platební kartě a svůj PIN kód.

   

  Vrácení peněz

  Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s Ing. Janem Krškou nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí Ing. Jan Krška Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, které sdělí Ing. Jan Krška v případě, že není možné peněžní prostředky vrátit stejný způsobem, jakým byla provedena platba za objednávku (např. zákazník platil v hotovosti na prodejně nebo kurýrovi, došlo k expiraci platební karty zákazníka a Ing. Jan Krška nemá k dispozici jiné platební údaje Kupujícího), či v případě, kdy Ing. Jan Krška na základě vlastního uvážení vyhoví požadavku Kupujícího na změnu způsobu vrácení peněžních prostředků.

  1. Dodací podmínky
  2. Způsoby dodání

  Ing. Jan Krška zajišťuje či zprostředkovává různé způsoby dodání/dopravy dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Ing. Jan Krška nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

  Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce.

  1. Ostatní podmínky

  V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, se Kupující musí prokázat číslem objednávky, který Ing. Jan Krška zašle na email uvedený Kupujícím v objednávce. Kupující je povinen zabezpečit, aby tento identifikační PIN kód nebyl zpřístupněn jiné osobě a aby nebyl zneužit jiným způsobem.

  Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může Ing. Jan Krška či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Ing. Jan Krška či její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

  Zboží zakoupené Kupující právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce www.kocarky-ruzovypanter.cz a prokáže se občanským průkazem. Zboží zakoupené Kupující podnikající fyzickou osobou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

  Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno Kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.

  Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu servis@kocarky-ruzovypanter.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Ing. Janu Krškovi. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Ing. Janu Krškovi možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  1. Záruční podmínky

  Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Ing. Jana Kršku a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

  XII. Závěrečná ustanovení

  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

  Případné spory mezi Ing. Jan Krška a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na adr.coi.cz. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, Ing. Jan Krška doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Ing. Jana Kršku pro vyřešení nastalé situace.

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2022 ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Ing. Jana Kršku nebo elektronicky na www.kocarky-brno.cz.